ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
(a továbbiakban ÁSZF)

Bevezető rendelkezések
A Top Tipo Reklámgrafikai Stúdió Betéti Társaság (továbbiakban Szolgáltató) tevékenységével kapcsolatos valamennyi szerződés illetve megrendelésre jelen ÁSZF az irányadó. Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Szolgáltató közös megállapodással eltérhetnek. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a PTK., illetve a Szerzői törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen ÁSZF hatályos 2013. január 01. napjától visszavonásig, illetve módosításig.

Szerződő Felek

Szolgáltató
 

Cég   Top Tipo Reklámgrafikai Stúdió Bt.
Cím   1106 Budapest, Pilisi utca 44.
Képviselő   Horváth Judit ügyvezető
Adószám   28927468-2-42
Cégjegyzékszám   Cg. 01-06-710066
Bankszámlaszám   12011409-01393165-00100005
    IBAN HU22 1201 1409 0139 3165 0010 0005
Telefon/fax   1/260-1123
E-mail   graphicdesign58@gmail.com


Megrendelő
Az a természetes vagy jogi személy, aki a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást igénybe veszi.

Szerződéskötés
Felek között a szerződés hatályba lép, ha a Megbízó a megrendelést (Megbízási szerződés) írásos formában eljuttatja a Szolgáltatónak, és az azt ténylegesen megkezdi. Amennyiben alapos kétség merül fel a Megbízó fizetési készségével, vagy fizetőképességével, úgy a Szolgáltatónak jogában áll a szerződéstől elállni. Amennyiben a Megbízó különös indok nélkül áll el a szerződéstől, a Szolgáltató jogosult az addig elvégzett munka értékét kiszámlázni a Megbízó felé.

A szerződés tárgya
A szerződés tárgya kiterjed a Szolgáltató weboldalán felsorolt szolgáltatások és termékek egészére. A felek kölcsönös írásos megállapodása esetén a szerződés tárgya szükségszerűen bővülhet.

Megrendelés
A Szolgáltató részére a megrendelés legyen az termék vagy szolgáltatás, kizárólag írásban, igazolható módon adhatja le. A megrendelésnek vagy Megbízói szerződésnek az alábbi szükséges adatokat kell tartalmaznia:

  • Megrendelő cég neve, címe, adóazonosítója,
  • kontaktszemély neve, elérhetősége,
  • a szolgáltatás/termék teljesítéséhez szükséges dokumentum, leírás, vázlat.


Igényfelmérés, ajánlatkérés
A Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely szükséges az adott feladat maradéktalan elvégzéséhez. Nem elégséges információ esetén a Szolgáltatónak kötelessége a Megbízót a hiánypótlásra felszólítani. A Szolgáltató ez esetben a Megrendelővel együttműködve összesíti a szükséges adatok listáját. (Chek List) Az információk hiányosságával okozott késedelmes teljesítés a Megbízót terheli. Az esetlegesen emiatt okozott többlet költséget a Szolgáltató az adott árajánlatban érvényesíti.

Előkészítés
A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi elfogadását tekinti a Szolgáltató megrendelésnek.

Teljesítés
A Szolgáltató a megrendelésben/szerződésben specifikált adatok alapján köteles a Megbízónak átadni. A Megbízó az átvételt követő 3 munkanapon belül nyilatkozik a szerződésben megadott szolgáltatás/termék elfogadásáról. Amennyiben a Megbízó ezt elmulasztja, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

Szerzői jog
A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató által készített grafikai terveket, illetve azok kivitelezését, megvalósítását lefotózhassa, és azokat referenciaként harmadik félnek bemutathassa. A felek megállapodnak abban, hogy a grafikai anyagok, termékek a díj megfizetése után mindennemű jog a Megrendelő birtokába kerül. Azt megelőzően az említett jog a Szolgáltatót illeti.

A szerződő felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak, hogy a jelen ÁSZF, valamint szerződés, illetve megrendelés szerint egymásnak felhasználásra átadott anyagok nem sértik harmadik személy jogait, mint például adatvédelem, védjegy, stb.

A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa elkészített grafika saját, illetve eredeti alkotása.

Felelősség
Grafikai terv esetében a szolgáltató a legjobb tudása szerint elkészíti, és megvalósításra alkalmas formában átadja a Megbízónak. Ezzel nem vállal teljes garanciát harmadik személy százszázalékos minőségi kivitelezéséhez. A Szolgáltató felelőssége tehát a tervezett grafikára vonatkozik, és nem terjed ki a harmadik fél kivitelezésével okozott esetleges károkra, hibás munkateljesítésre.

Termék esetében a Szolgáltató a Megbízó által rendelt terméket az árajánlatban megküldött és jóváhagyott minőség alapján köteles átadni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget bizonyíthatóan a Megrendelő által megküldött téves adatszolgáltatásért. A Szolgáltató felelőssége az átadott termékre vonatkozik, és nem terjed ki a kifogásolt termékek által okozott közvetlen vagy közvetett károkra.

Fizetési feltételek
A Szolgáltató az elvégzett munka ellenértékéről számlát készít és azt a Megrendelőnek megküldi. A Megrendelő a díj összegét a Megbízási szerződés visszaigazolása alapján köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A szolgáltatás teljesítettnek tekinthető, ha a Megrendelő az átadott munkával kapcsolatban az átvételt követő 3 napon belül módosítási igényt nem jelzett.

Megbízó a számla kifogásolására, a kézhezvételtől számított 3 napon belül jogosult. A 3 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén az évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles. A Szolgáltató a késedelmes fizetés esetén megtagadhatja további megrendelések teljesítését. A Szolgáltató amennyiben úgy ítéli, előre utalást, vagy előlegfizetést, illetve részszámla fizetést kérhet. A vállalási határidő a Szolgáltató számlájának beérkezését követően kezdődik.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató a grafikai tervekre a megbízási szerződésben meghatározott számú tervajánlatot tesz. Az előre meghatározott számú módosításokon felül a további terveknek a megbízási szerződés visszaigazolásában feltüntetett költsége van. A Megrendelő a megtekintett tervek után írásban rögzíti a grafikai tervekkel kapcsolatos elvárásait, a módosításra vonatkozó kéréseit. Ennek megfelelően a Szolgáltató elkészíti és bemutatja a végleges grafikai tervet, illetve terveket.

A grafikai terv akkor tekinthető véglegesnek, ha azt a szolgáltató digitális úton bemutatja és ezt a Megrendelő képviselője írásban elfogadja. A Szolgáltató köteles ezért a végleges grafikai tervet digitális formátumban a Megrendelő képviselőjének átadni, illetve hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltató köteles a Megbízói szerződés alapján meghatározott feladatot a Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíteni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Ha a Megrendelő az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.

A Szolgáltató személyesen köteles eljárni, illetve szükség esetén igénybe venni más személy közreműködését. A Szolgáltató az általa igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rájuk bízott munkát maga látta volna el.

Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő képviselője a részteljesítések elfogadásáról az átadástól számított 3 munkanapon belül köteles nyilatkozni. Ha a Megrendelő képviselője nem nyilatkozik, a részteljesítést elfogadottnak kell tekinteni.

A Megrendelő képviselője jogosult az elkészült részteljesítéseket indokolt esetben egyszer a teljes körű írásos hibalista összeállításával a Szolgáltatónak kijavításra visszaadni. Ha a Szolgáltató a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Szerződésszegés
Ha a Megrendelő nem szolgáltat a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelő anyagot, és ezt a Szolgáltató figyelmeztetése ellenére sem teszi meg, vagy javítja ki határidőre, a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Megrendelő a teljes díj 20 százalékának megfelelő meghiúsulási kötbér azonnali megfizetésére köteles.

A szerződés felmondása
A szerződést bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondást mindkét félnek írásban kell indokolni. Azonnali hatályú felmondási ok például, ha a Megrendelő a Szolgáltató számláját az esedékességig nem egyenlítette ki.

Titoktartás
A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során, vagy a szerződését megelőzően a másik féltől kapott bármely anyagot, adatot vagy egyéb információt, kötelesek üzleti titokként kezelni.

Kapcsolattartás
A felek a Megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg kijelölik és rögzítik, illetve írásban a másik fél tudomására hozzák annak a személynek a nevét, akinek az értesítéseket küldeni kell, illetve akik a folyamatos és zavartalan együttműködésért felelősek.

A felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind pedig az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítés hivatalos formájának, mint például, szerződés, megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítása, stb. eseteiben.

Jelen szerződést a felek cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján, akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag aláírták a vonatkozó szerződésben.

Budapest, 2013. január 01.

 

Horváth Judit

Ügyvezető, a Szolgáltató cégszerű aláírásra jogosult személye.

 


Vissza